Sviatosti

SVIATOSŤ KRSTU

  • prijatie záväzku výchovy dieťaťa vo viere
  • krstné ponaučenie je deň pred krstom. Na ponaučenie majú prísť rodičia a krstní rodičia

Podmienky pre krstných rodičov:

  • slobodní: vek nad 16 rokov, prijatá sviatosť krstu, birmovania, praktizujúci katolíci, nežijúci v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva
  • manželia: uzavretá sviatosť manželstva, ak je rozvedený/-á, tak nežije v novom vzťahu

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Podmienky

  • dovŕšených 14 rokov,
  • absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy,
  • účasť na približne ročnej príprave, v ktorej sa zbierajú kredity v dvoch kategóriách - život v spoločenstve a služba v Cirkvi

Termín - približne každé 3 roky. Najbližšie v roku 2021.


PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Podmienky

  • absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy, ktorá začína prvým ročníkom základnej školy
  • účasť na stretnutiach v skupinkách na fare v tretej triede

Termín - 31. mája 2020


SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Podmienky

Ak chcete uzavrieť sviatosť manželstva, je potrebné prísť sa nahlásiť aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša a priniesť tieto doklady:

- ak nie ste pokrstení v našej farnosti, treba priniesť krstné listy z miesta krstu,
- občiansky prekaz,
- zápisnicu vyplnenú na matričnom úrade /cirkevný sobáš je platný pred štátom/.

Je potrebné vyhradiť si čas na snúbeneckú prípravu. Odporúčame víkendový kurz pre snúbencov v Prievidzi alebo na inom mieste.


SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých môžu prijať tí, ktorým sa zhoršil zdravotný stav, sú dlhodobo chorí alebo ich čaká operácia.

V kostole sa táto sviatosť vysluhuje pred Veľkonočnými sviatkami a vždy na požiadanie.