Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Stránka Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk) je oficiálnym sídlom informácií o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi, je neustále dopĺňaná a aktualizovaná, obsahuje najnovšie informácie podľa doporučení Úradu na ochranu osobných údajov a súbor otázok/odpovedí i riešení konkrétnych problémov, preto ju pravidelne navštevujte!

Stránka gdpr.kbs.sk obsahuje:
 • smernicu
 • záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi
 • informácie pre dotknuté osoby
 • informácie o zodpovednej osobe (DPO)
 • informácie pre diecézy/eparchie
 • informácie pre farnosti
 • informácie pre rehole
 • informácie pre subjekty odvodené od Cirkvi (školstvo, charita, ...)
 • informácie ohľadom informačných technológií
 • často kladené otázky
 • kontakty pre diecézy, farnosti, správcov informačných technológií


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb vymedzuje Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov . Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa, ktorý je špecifikovaný v záväzných predpisoch cirkvi nedochádza k profilovaniu.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.Žiadosti v zmysle uvedených právnych predpisov adresujte zodpovednej osobe.Zodpovedná osoba vybavuje podnety v otázkach týkajúcich sa osobných údajov dotknutých osôb pre Rímskokatolícku cirkev, Gréckokatolícku cirkev a ostatné právnické osoby, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi a cirkevné školy, ktoré si toto zastúpenie zvolili. Aby mohol byť Váš podnet vybavený, je potrebné aby obsahoval nasledovné informácie:

 1. Vaše meno a priezvisko, bydlisko (aby vás bolo možné jednoznačne identifikovať, v prípade potreby si prevádzkovateľ môže vyžiadať ďalší osobný údaj na jedinečnú identifikáciu žiadateľa).
 2. Jasné a presné formulovanie, čoho sa vo vzťahu k osobným údajom domáhate. Na anonymné podnety zodpovedná osoba neprihliada. Zodpovedná osoba neprihliada ani na podnety, z ktorých nie je zrejmé, čoho sa žiadateľ domáha.


Informačné technológie

Osobné údaje sa vo veľkej miere spracúvajú prostredníctvom automatizovaných informačných systémov (informačných a komunikačných technológií).

Informácie o aplikácii aktuálnej legislatívy o ochrane osobných údajov v oblasti informačných a komunikačných technológií (v terminológii GDPR: v automatizovaných informačných systémoch) sú uvedené na webovej stránke KBS Ochrana osobných údajov | Informačné technológie.

Odborné fórum pracovníkov Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií, je k dispozícii na webovej stránke Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť (gdpr.ecclesia.sk).